Güncel

Denizli’de şiddete karşı eylem

Denizli Kadın Dayanışma Platformu, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dövülerek burnu kırılan üniversite öğrencisine destek verdi.

denizli_siddet

 

“So­kak­ta, kam­püs­te, şid­det her yerde, şid­de­ti­niz­le ba­rış­ma­ya­ca­ğız” ya­zı­lı pan­kart açan plat­form üye­le­ri, “Erkek vu­ru­yor dev­let onu ko­ru­yor”, “Susma hay­kır şid­de­te hayır”, “Eme­ği­miz, be­de­ni­miz, kim­li­ği­miz bi­zim­dir” slo­gan­la­rı attı. Grup adına açık­la­ma yapan Burcu Öz­do­ğan, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, taciz ve te­ca­vü­zün her geçen gün art­tı­ğı­na dik­kat çekti. Öz­do­ğan, “Her gün or­ta­la­ma 5 kadın öl­dü­rü­lü­yor, çocuk ge­lin­ler ol­ma­ya devam edi­yor. Ko­ca­sı, sev­gi­li­si, aile­si ya da hiç ta­nı­ma­dı­ğı bir erkek ta­ra­fın­dan şid­det gören te­ca­vü­ze uğ­ra­yan ka­dın­lar ko­ru­ma al­tı­na alın­mı­yor, ya­sa­lar dü­zen­len­mi­yor mev­cut ya­sa­lar ise uy­gu­lan­mı­yor. Dev­le­tin ya­sa­lar­la ka­dı­nı ko­ru­ma al­tı­na al­ma­dı­ğı, ada­le­tin suç­lu­la­rı yar­gı­la­ma­dı­ğı üs­tü­ne üstük tah­rik in­di­ri­mi gibi mad­de­ler­le er­ke­ğin ce­za­sı­nın in­di­ril­di­ği ve ka­dı­nın suçlu bu­lun­du­ğu ül­ke­miz­de artık yeter di­yo­ruz. Üni­ver­si­te­li genç ka­dın­lar ola­rak biz­ler ya­şa­dı­ğı­mız şid­det, taciz ve te­ca­vüz olay­la­rın­da psi­ko­lo­jik des­tek ve yar­dım ala­bi­le­ce­ği­miz kadın ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız so­run­la­rı pay­la­şa­bi­le­ce­ği­miz üni­ver­si­te bün­ye­sin­de psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ve reh­ber­lik mer­ke­zi­nin açıl­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz” dedi.

Öz­do­ğan, bazı üni­ver­si­te­le­rin bün­ye­sin­de bu­lu­nan mer­ke­zin ka­dın­lar için ol­duk­ça ge­rek­li ol­du­ğu­na dik­ka­ti çekip, imza kam­pan­ya­sı dü­zen­le­yip mer­ke­zin Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si’nde de açıl­ma­sı için yö­ne­ti­mi­ne ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Kaynak: www.denizlihaber.com

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu